Xây lắp đường quản lý vận hành

Xây lắp đường quản lý vận hành

NT-07
10/2008-11/2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.256.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá