Cải tạo mở rộng phòng thí nghiệm khoa khoa học.

Cải tạo mở rộng phòng thí nghiệm khoa khoa học.

01
9 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2008
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.607.480.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá