Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

04
Tháng 5-6/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 54.870.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói