Xây dựng nhà máy thủy điện

Xây dựng nhà máy thủy điện

NT-16
8/2009-9/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.716.076.400 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá