Gói thầu xây dựng hạng mục: Nền mặt đường và công trình; lý trình: Km0+00-Km2+113,07

Gói thầu xây dựng hạng mục: Nền mặt đường và công trình; lý trình: Km0+00-Km2+113,07

1
Quý 2 năm 2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.011.286.907 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu