Mặt đường láng nhựa+Cống qua đường

Mặt đường láng nhựa+Cống qua đường

1
Từ tháng 5/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.271.534.421 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá