Rà phá bom mìn

Rà phá bom mìn

NT-22
5/2007-6/2007
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 537.569.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói