Chi phí bảo hiểm công trình

Chi phí bảo hiểm công trình

NT-23
3/2008-4/2008
30 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.297.456.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian