Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

01
Quý II-III/2008
60 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.090.970.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá