Thi công XD nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km6+000 – Km11+430 (Trừ công trình cầu Dầu tại Km9+518)

Thi công XD nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km6+000 – Km11+430 (Trừ công trình cầu Dầu tại Km9+518)

01
Quý III – IV/2008
300 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công
Giá gói thầu:
 • 6.381.910.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá