Thi công Xd cầu Dầu tại Km9+518 và cầu Dâu tại Km11+494

Thi công Xd cầu Dầu tại Km9+518 và cầu Dâu tại Km11+494

01
Quý III – IV/2008
300 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công
Giá gói thầu:
 • 6.859.120.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá