Tư vấn khảo sát lập TKKT-TDT và BVTC

Tư vấn khảo sát lập TKKT-TDT và BVTC

NT-01a
4/2007-5/2007
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 13.290.631.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói