Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT và BVTC

Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT và BVTC

NT-02
1/2008-2/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 341.598.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói