Thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông và hệ thống thoát nước. Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ, TP Huế

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông và hệ thống thoát nước. Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ, TP Huế

Tên dự án:Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ, TP Huế
Tên gói thầu:Đường giao thông và hệ thống thoát nước
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA các CTXD thành phố Huế – 01 Nguyễn Huệ, TPHuế, 054.846791, 054.823626
14/04/2008 đến 02/05/2008
1000000 (VND)
02/05/2008 14:00
02/05/2008 14:00