Tư vấn khoan thăm dò địa chất

Tư vấn khoan thăm dò địa chất

01
năm 2007
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 66.512.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm