Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán

Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán

05
năm 2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 60.906.200 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm