Xây lắp công trình đầu mối nhà máy thủy điện Nậm Toóng

Xây lắp công trình đầu mối nhà máy thủy điện Nậm Toóng

NT-11
6/2008-7/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 59.967.260.400 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá