Xây lắp đường hầm dẫn nước đoạn từ sau cửa nhận nước đến hầm hở 2

Xây lắp đường hầm dẫn nước đoạn từ sau cửa nhận nước đến hầm hở 2

NT-12
2/2008-4/2008
25 tháng
Giá gói thầu:
 • 66.738.276.598 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá