Xâylắp đường hầm dẫn nước đoạn từ sau hầm hở 2 đến nhà van

Xâylắp đường hầm dẫn nước đoạn từ sau hầm hở 2 đến nhà van

NT-14
2/2008-4/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 39.470.714.520 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá