Xây lắp đường ống áp lực, nhà van

Xây lắp đường ống áp lực, nhà van

NT-15
8/2009-9/2009
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.033.202.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá