Xây lắp đường dây 110kV và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia

Xây lắp đường dây 110kV và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia

NT-18
8/2009-9/2009
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 35.640.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá