Xây lắp khu quản lý vận hành

Xây lắp khu quản lý vận hành

NT-20
1/2008-3/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.041.981.250 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói