Gói thầu 1A :Tư vấn khảo sát lập Dự án đầu tư

Gói thầu 1A :Tư vấn khảo sát lập Dự án đầu tư

1
tháng 5-6/2008
45ngày
Giá gói thầu:
 • 0 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm