Chi phí khác

Chi phí khác

gói thầu số 2
Tháng 05 và 06 năm 2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 68.960.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói