Nhà xe sinh viên+ nhà cầu nối 1, 2, 3 + cải tạo sửa chữa cổng tường rào- Trường Đại học Tiền Giang

Nhà xe sinh viên+ nhà cầu nối 1, 2, 3 + cải tạo sửa chữa cổng tường rào- Trường Đại học Tiền Giang

1
Từ tháng 5/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.324.319.662 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu