Hạng mục Nhà làm việc, điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi, điện chiếu sáng công trình Nâng cấp mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An

Hạng mục Nhà làm việc, điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi, điện chiếu sáng công trình Nâng cấp mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An

01
Từ ngày 21/04/2008 đến trước 9h00 ngày 12/05/2008
180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 3.890.180.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá