Mua sắm cột bê tông khu vực Thị xã Châu Đốc và các huyện An Phú, Tân Châu.

Mua sắm cột bê tông khu vực Thị xã Châu Đốc và các huyện An Phú, Tân Châu.

3
08 giờ 30 phút ngày 04/06/2008 đến trước 14 giờ ngày 19/06/2008
8 tuần
Giá gói thầu:
 • 817.820.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói