Mua sắm TSCĐ (máy phôtô, Lưu điện)

Mua sắm TSCĐ (máy phôtô, Lưu điện)

01
7 giờ 30 phút ngày 23/5/2008
15
Giá gói thầu:
 • 490.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói