Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công -tổng dự toán

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công -tổng dự toán

03
năm 2007
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 485.556.894 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm