Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

02
năm 2007
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 99.666.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm