Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

07
năm 2007-2010
Từ khi thực hiện dự án đến khi kết thúc dự án
Giá gói thầu:
 • 434.727.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm