Tư vấn kiểm định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Tư vấn kiểm định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

08
năm 2007-2010
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 165.696.605 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm