Tư vấn giám sát kỷ thuật thi công xây dựng công trình

Tư vấn giám sát kỷ thuật thi công xây dựng công trình

09
năm 2007-2010
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 585.685.425 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian