Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

10
năm 2008-2009
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 83.094.470 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm