Tư vấn kiểm toán

Tư vấn kiểm toán

11
năm 2008-2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 83.094.470 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm