Gói thầu xây lắp các hạng mục: Nhà hoả táng ( xây mới, điện chiếu sáng chống sét, cấp thoát nước), nhà quàn,nhà quản lý,bảo tháp lưu tro,tường lưu tro cốt,chòi nghĩ chân,nhà giao nhận tro cốt ,nhà xe nhân viên,nhà bảo vệ,trạm cấp gas,trạm cấp điện ,nhà vệ

Gói thầu xây lắp các hạng mục: Nhà hoả táng ( xây mới, điện chiếu sáng chống sét, cấp thoát nước), nhà quàn,nhà quản lý,bảo tháp lưu tro,tường lưu tro cốt,chòi nghĩ chân,nhà giao nhận tro cốt ,nhà xe nhân viên,nhà bảo vệ,trạm cấp gas,trạm cấp điện ,nhà vệ

13
năm 2008
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 25.524.231.833 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá