Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị lò thiêu: hệ thống móng, bệ lò, đường dẩn ống lò, hệ thống xử lý khí thải; thiết bị lò thiêu

Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị lò thiêu: hệ thống móng, bệ lò, đường dẩn ống lò, hệ thống xử lý khí thải; thiết bị lò thiêu

14
năm 2008
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.000.994.040 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá