Tư vấn bảo hiểm công trình

Tư vấn bảo hiểm công trình

12
năm 2008
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 102.060.542 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm