Thuốc đông dược

Thuốc đông dược

4
tháng 5 năm 2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 681.913.600 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo thời gian