Hoá chất xét nghiệm

Hoá chất xét nghiệm

3
tháng 5 năm 2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.437.354.450 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá