Thuốc chữa bệnh

Thuốc chữa bệnh

Gói thầu số 01
trong tháng 4 và tháng 5 năm 2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.836.384.960 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá