Vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao

Gói thầu số 2
trong tháng 4 và tháng 5 năm 2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.647.227.750 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá