Xây dựng mới đọan kè từ K27+960 đến K28+440

Xây dựng mới đọan kè từ K27+960 đến K28+440

1
Quí II/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.540.668.509 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá