Tư vấn Khảo sát thiết kế thi công – lập dự toán, tổng dự toán công trình

Tư vấn Khảo sát thiết kế thi công – lập dự toán, tổng dự toán công trình

02
quý 1/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.671.390.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói