Thông báo mời thầu gói thầu: TRANG BỊ MỚI 02 XE CỨU THƯƠNG TOYOTA HIACE – TRUNG TÂM Y TẾ

Thông báo mời thầu gói thầu: TRANG BỊ MỚI 02 XE CỨU THƯƠNG TOYOTA HIACE – TRUNG TÂM Y TẾ

Tên dự án:TRANG BỊ MỚI 02 XE CỨU THƯƠNG TOYOTA HIACE – TRUNG TÂM Y TẾ
Tên gói thầu:TRANG BỊ MỚI 02 XE CỨU THƯƠNG TOYOTA HIACE – TRUNG TÂM Y TẾ
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CAO SU DẦU TIẾNG – Thị Trấn Dầu Tiếng – Huyện Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương – ĐT: (0650)561 475 – Fax: (0650)521 451
14/04/2008 đến 18/04/2008
0 (VND)
18/04/2008 07:00
18/04/2008 07:00