Xây lắp 2 – Nạo vét kênh Thầy cai – An Hạ, đoạn 1 từ K0 đến K5 và sửa chữa phục hồi đường giao thông

Xây lắp 2 – Nạo vét kênh Thầy cai – An Hạ, đoạn 1 từ K0 đến K5 và sửa chữa phục hồi đường giao thông

06
quý 4/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.520.630.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói