Xây lắp 4 – Nạo vét kênh Thầy cai – An Hạ, đoạn 3 từ K12+676 đến K18+500 và sửa chữa phục hồi đường giao thông

Xây lắp 4 – Nạo vét kênh Thầy cai – An Hạ, đoạn 3 từ K12+676 đến K18+500 và sửa chữa phục hồi đường giao thông

08
quý 1/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.397.850.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói