Xây lắp 5 – Nạo vét kênh Thầy cai – An Hạ, đoạn 4 từ K18+500 đến Kf và sửa chữa phục hồi đường giao thông

Xây lắp 5 – Nạo vét kênh Thầy cai – An Hạ, đoạn 4 từ K18+500 đến Kf và sửa chữa phục hồi đường giao thông

09
quý 1/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.470.077.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói