Cung cấp Tivi LCD 40 Inches

Cung cấp Tivi LCD 40 Inches

1
Phát hành HSYC 30/05/2008, đóng thầu 14 giờ 17/06/2008, mỡ thầu 14 giờ 30 17/06/2008
Từ 4-6 tuần
Giá gói thầu:
 • 598.800.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá