Xây dựng mới 3 cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên ĐT 749a huyện Dầu Tiếng

Xây dựng mới 3 cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên ĐT 749a huyện Dầu Tiếng

01
quý 2 năm 2008
180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 20785903397 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu